Skolan har försämrats katastrofalt under Jan Björklund, fastslår internationell studie.

Posted on 9 april, 2013

3


Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats sedan 2003 då Sverige låg över snittet och i topp inom vissa områden. Alliansen tog över 2005 och tvingade fram världens mest radikala och liberala friskolesystem. Det har fått allvarliga konsekvenser.

Samtidigt har lärare flytt skolan och rektorer byts ofta. Inget annat yrke uppvisar en liknande genomströmning av nya chefer. ”Elevers lust att lära minskar med tiden i skolan”.

Utvärderingen av PISA 2009
I naturvetenskap presterar svenska elever 2009 under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009.

Nästan en halv miljon 15-åringar från sammanlagt 65 länder eller regioner har deltagit i PISA 2009. I Sverige deltog 4 567 elever. PISA är en OECD-studie som mäter kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De svenska resultaten presenteras och analyseras i rapporten ”Rustad att möta framtiden?”

Försämrade resultat

I PISA 2009 framställs läsförståelse som huvudområde. Jämfört med den första PISA-undersökningen har resultaten försämrats och svenska 15-åringars läsförståelse är idag på en knapp genomsnittlig nivå i ett internationellt perspektiv. I alla tidigare PISA-undersökningar har svenska elever presterat över genomsnittet av OECD-länderna.

Svenska 15-åringars resultat i matematik har försämrats. I PISA 2003 presterade svenska elever över OECD-genomsnittet. Idag presterar svenska elever på en genomsnittlig nivå. I naturvetenskap presterar svenska 15-åringar för första gången under OECD-snittet

De svagare eleverna har blivit fler

Nästan en femtedel av de svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Enligt OECD är det en kunskapsnivå som kan ses som grundläggande för fortsatt lärande. Andelen har ökat från knappt 13 procent till knappt 18 procent sedan 2000. Bland pojkar är det nästan en fjärdedel som inte når upp till den grundläggande nivån. Både pojkar och flickor har tappat, men pojkar har tappat mer och de svagpresterande pojkarna mest.

Likvärdighet – från topposition till genomsnittsland

En likvärdig skola innebär bland annat att alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska ges samma möjligheter att uppnå målen. PISA 2000 visade att Sverige hade en stark position när det gäller likvärdighet. En analys av resultaten i PISA 2009 visar att Sverige har tappat sin topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökat och dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor ökat. Dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

En ny PISA undersökning presenteras i december 2013

Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats katastrofalt under Jan Björklund och alliansen.
I vilket annat område som helst skulle tränare, VD eller ordförande ha sparkats för sin under lång tid så konsekvent fasthållna konkurslinje.

Börje Peratt
Ett kall står över vinsten

Posted in: Jan Björklund, Skola