Populism ett begrepp med fler perspektiv

Posted on 25 juni, 2018

0Populismens slutdestination är förstörelse. Striden står mellan dem som insett och avslöjat superegots narcisstiska manifestation  där ”allt jag rör vid blir till guld” (Trump),  och de å andra sidan som bländats av ordsvadan och tror att de ska bli hjälpta när de i själva verket blir stjälpta.

Populismen anses allmänt vara ett begrepp för att karaktärisera opinionsbildning som vädjar till primitiva motiv och som använder tvärsäkra generaliseringar för att dölja brister i sin argumentation.
De som insett att de kan bli anklagade för att vara populister kan också vända på begreppet och mena att det är en ideologi för att gynna folket. Steve Bannon som var Trumps kampanjgeneral och sedermera säkerhetsstrateg i Vita huset, varifrån han blev utkastad och hämnades med boken Fire and Fury: Inside the Trump White House, skroderade i ett valtal i Alabama 2016 om denna populismens och nationalismens uppgång .

Steve Bannon fd chefsstrateg för D. Trump i Vita Huset.

Här betraktas populism som ett sätt att föra fram ”folkets sak”. I Steve Bannons retorik är det en högerrevolution för att välta ett etablissemang som spenderar pengar på arbetsvägrare och invandrare. I Bannons tal blir också konsekvenserna tydliga. Han manar till krig men skyller på motståndarna. Likheterna med Hitler inför andra världskriget är slående. (Hitler lurade omvärlden – sedan anföll han Polen)

Hitler omvandlade sitt hat till ett partiprogram som gav tyskarna tydliga syndabockar: Judar och kommunister. Hitler lovade alla allt, och det gav honom en väljarskara bland maktlösa, besvikna och fattiga. Likheterna med Trump är slående. Här är migranter och muslimer syndabockarna och han lovar alla en bättre sjukförsäkring som ska kosta mindre än Obamacare.


Vi ser i Trumps exekutiva orders, uppenbara diktatorsfasoner och brist på respekt för mänskliga rättigheter. När Trump blev hårt angripen för sin människofientliga tolkning av migrationslagar mot dem som tog sig in i landet olagligt, försvarade han myndigheternas separering av barn från föräldrar med att dessa invandrare mördat oskyldiga amerikaner. Denna flagranta anklagelse var illa underbyggd men det lät ju bra i Trumps och hans anhängares öron. Stora delar av den nationella och internationella opinionen förfärades. Men i USA har Trump stöd av 90% av republikanerna enligt New York Times.

Trump försvarar separeringen av barn från föräldrar

När han inte finner en utväg eller förståelse så vänder han på steken och anklagar Demokraterna som inte alls har med Trumps politik att göra. Republicans on defensive, but Trump digs in on separating parents and children at border. Han anklagar således Demokraterna för separeringen av barnen från föräldrar vid Mexikanska gränsen när alla hört att han först försvarar denna omänskliga politik. Populismen hoppar över sakskäl och går direkt på försvar av egna handlingar parat med obskyra beskyllningar gentemot sina fiender samtidigt som man ställer sig i den oskuldsfulla förträffligheten. I Amerika kallas det ”pants on fire”, i Sverige motsvarar det värsta formen av bedräglighet och lögn.

Vitmaktörelsen och Ku klux klan dödade och skadade motprotestanter i Charlottesville 2017. Det fick indirekt stöd av Trump.

Till detta kommer att Trumpföljare i USA gärna använder hot i retoriken, ”vi har vapen, lasersikten och bomber”. Med detta sagt är inte steget långt till terrorismens brist på respekt för människoliv.

En förenklad definition är att populism utgår från karaktärslöshet och okunskap vilket leder till fördumning och upplösning av principer och moral. Populism rättfärdigar sitt perspektiv oavsett hur ensidigt och okunnigt det är. Man avskyr mångfald och vad återstår då? Enfald? Why Americans Get Conned Again and Again

En självständig åsiktsbildning grundad på källgranskning och faktaanalys lyser med sin frånvaro. Man problematiserar inte de olika perspektiven vilket i sig blir problematiskt. Den politiska retoriken går då enbart ut på att bekräfta den redan vunna publiken och frånsäga sig dialog med alla som inte håller med.

I Trumps fall handlar det dessutom om att attackera särskilt journalister och medier som avslöjar fakta om Trumps affärer där han lurat anställda och partners på miljarder dollar genom planerade konkurser.
Details About the 6 Donald Trump Corporate Bankruptcies

Media som inte lojalt förmedlar Trumps åsikter blir ”fejkmedia” med ”fejknews”. Trumps taktik går ut på att upprepa lögnerna om sina framgångar tills de blir sanna.  I själva verket har Trump lyckats förvandla sina följare till en sektliknande Trumpklan under totalitärt styre som följer sin ledares ord till punkt och pricka. Även om resten av världen vet att Trump ljuger så är det sant för Trumpklanen.


Donald Trump: ‘I could shoot somebody and I wouldn’t lose any voters’
Trump säger att även om han skulle skjuta ned en oskyldig på gatan skulle hans följare stå bakom honom.

Är då den extrema högervridningen i USA baserad på systematiskt förakt för fakta till förmån för påstådda ”alternativa fakta”? Ja allt tyder på det. För diktatoriska populister, som anser sig ensamma om att representera väljarna, är verkliga fakta komplikationer som det gäller att neutralisera.

Statsvetarprofessorn Kjell Goldmann formulerar sig i en artikel i ”Utrikesmagasinet” i mars 2017.

När det gäller den politiska metoden tycks det vedertaget att populister är sådana som bara är ute efter att vinna röster, som är ”för allt som är bra och mot allt som är dålig”, som ”lovar allt till alla och inte har täckning för det”. Populister ger enkla svar på komplexa frågor; deras politik är illa underbyggd eller irrationell; de präglas av faktaresistens och lyssnar till pseudovetenskap; de ”firar segrar på förnuftets bekostnad”; de tar inte ”någon form av ansvar”.

Goldmann hänvisar också till den nederländske statsvetaren Cas Mudde som definierar populism som en ideologi enligt vilken samhället är uppdelat i två homogena och antagonistiska grupper, det ”rena folket” och den ”korrupta eliten” (Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press 2007).

Utmärkande för populistiska partier är att hävda vanligt folks klokhet och moral i motsättning till en ohederlig elit av politiker, storföretagare, medier, intellektuella och experter. (Jan-Werner Müllers, What Is Populism, University of Pennsylvania Press, 2016).

Att hänvisa till folkets ”vishet” ingick i Bannons retorik 2017.

Trump har lyckats förvandla världsbilden till motsättningar hämtade ur främlingsfientlighet men ägnade att förvirra och till slut blir det hans fejkvärld som gäller. Han lyckas till och med få de fattiga i USA att tro att de ska få mer pengar och bättre villkor fastän alla hans manövrar pekar åt motsatt håll. Study: Trump’s Obamacare Sabotage Will Leave Millions More Uninsured

Men inget är helt svartvitt. Högerns fiender är liberalism och vänsterrörelse och att tro att de senare är helt igenom goda och oproblematiska är naturligtvis inte sant. Efter att under fem år ha granskat en rörelse i Sverige sprungen ur marxism har jag funnit att denna rörelse är i sann mening antihumanistisk, moraliskt korrupt och driven av snäva politiska och ekonomiska motiv. De förföljer avvikande och mörkar allt som hotar deras världsbild med diktatoriska fasoner. Man saboterar människors möjligheter till hälsofrihet, dvs att använda biverkningsfria mediciner och metoder. Dessa antihumanister är organiserade i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och Förbundet [anti]humanisterna där justitieminister Morgan Johansson är medlem. Deras främsta angreppsmål kan samlas under begreppet ”alternativister” men också helt vanliga människor som bara önskar bestämma över sina liv och sin egen hälsovård.

Men återigen en twist. I takt med allt fler insikter om så kallade alternativister har jag funnit att fler av dem också hänger sig åt populistisk retorik och pseudoskeptiskt tänkande. För mig blir det en gåta att flera i den grupp vars existens jag mer eller mindre försvarat i 5 år inte ser eller förstår bättre. Det finns även tyckare som utan källgranskning eller någon slags undersökning av verkligheten angriper andra och stjäl enkla poäng på ryktesspridning av lögner.

Så där lyser både klokheten och moralen med sin frånvaro. Alternativistiska Trumpföljare kan sannolikt förklaras med att de känner igen sig i Trumps klimatpopulism (för att favorisera kol- och oljeindustri) och stöder hans angrepp på vaccin och läkemedelsindustrin. Här framkommer Trumps skicklighet att säga så många motsägelsefullheter att de som inte kan hålla isär begreppen väljer att lyssna på det som passar dem.

Müller framställer populism som en motsättning mellan ett moraliskt folk och en omoralisk elit. Populisten och dess följare anser sig vara ensamma om att representera detta folk. För att det ska vara fråga om populism krävs anspråk på att vara ensam om att företräda folket.

Denna allmänt vedertagna definition utgår från underförstått: ett tyst enhetligt folk med en gemensam vilja. Och det är detta ”tysta folk” som populister säger sig vara ensamma om att företräda.

Populister i opposition hävdar att deras konkurrenter om makten utgör ett etablissemang av banker och korrupta medier och politiker som struntar i folket. Populister som kommit till makten underkänner inte bara oppositionens legitimitet utan även kritiska medier. Och enligt samma logik: populisterna företräder folket gentemot det intrigerande etablissemanget.

Liberal demokrati antas vara motsatsen till populism med sin idé om individuell åsiktsbildning, sina återkommande val, sina växlingar vid makten, sina opolitiska tjänstemän [?], sina självständiga domstolar [?], sina granskande medier [?]. De tre frågetecknen är värda sitt eget kapitel.

Ä antihumanismen en samordnad hydra i Sverige?

Efter att ha gjort dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” kan jag konstatera att vissa svenska myndigheter (Socialstyrelsen, IVO, Försäkringskassan) och ett urval av maktfullkomna tjänstemän där stöder ”korrupta” särintressen. Vi kan också konstatera efter en granskning av domstolar som dömt Enby att de ansvariga uppenbarligen agerat osjälvständigt och åsidosatt både lag och moral. Mediedreven mot Enby visar att svenska journalister och medier svikit sina uppdrag. Istället för att undersöka makten så karaktärsmördade man en enskild svensk medborgare som inte gavs möjligheter att försvara sig. Det har inneburit oegentligheter och förtal av Erik Enby som oskyldigt fråntagits sin läkarlegitimation. (Filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” finns på Vimeo on Demand)

Dokumentärfilmen avslöjar också hur Dan Larhammar vid den antihumanistiska föreningenVetenskap och Folkbildning” (startad av Socialdemokrater) kunnat manövrera Vetenskapsakademien, myndigheter, medier och möjligen domstolar. Vetenskap och Folkbildning undergräver journalistiken och vetenskapen.

Därav följer, att den liberala demokratin som skulle vara byggd på akademisk kunskap, självständiga domstolar och fria medier med rätta kan misstänkliggöras och till och med anses vara bedräglig. Här föreligger ett hot mot våra mänskliga rättigheter och även på sikt mot det demokratiska fria samhället. I ett historiskt perspektiv var det motsvarande förvillande yttringar som gjorde att Liberalerna i Sverige (Folkpartiet) krävde svenskt kärnvapen.

Till detta kommer i modern tid högervridning som orsakat uppgång för rasism och massflykt till SD.

Nationalism, främlingsfientlighet och våldsglorifiering står mot medmänsklighet, internationalism och öppenhet. Ibland har man uppfattat att alternativismen är ett stöd för humanismen men idag ser vi att myndigheternas och etablissemangets hot mot människors valfrihet och mot hälsofrihet har drivit delar av alternativismen i famnen på Trump och högervridningen.

Journalistik handlar om att försvara mänskliga rättigheter och här har svenska medier gjort allvarliga klavertramp bland annat när det gäller Dr Erik Enby. Därav också en utbredd misstänksamhet mot svensk press och media.
Av dessa skäl kommer nog många alternativister att rösta mot etablissemanget i höstens val.

Steve Bannon lär dyka upp till SD´s valvaka och fira deras valframgång.

Börje Peratt

Posted in: Politik, USA