400 läkare ifrågasätter mediernas roll i coronapaniken

Posted on 30 september, 2020

0


I september 2020 skrev Jonas Gardell om den bristande logiken att stänga nöjesevenemang och öppna för andra ”mötesplatser”.
Vi har en inneboende tjej som älskar att dansa. I somras var hon på ett event där det fanns mat och dryck och man spelade musik. När hon ställde sig upp vid bordet och gjorde lite fridans kom en vakt och bad henne sätta sig ned. Detta ingrepp i mötesfriheten är naturligtvis oroväckande. Det är medicinsk klarlagt att vårt umgänge förstärker immunförsvaret inte isolering.

Men vad vet DN’s ledarskribent Amanda Sokolnicki om detta. Naturligtvis ingenting. Hennes uppdrag är att medverka till att sprida polisstatens budskap. Hon tycks vara moraliskt och journalistiskt degenererad. En möjlig ursäkt är att hon skulle antagligen sparkas om hon inte följde den plan som är utstakad för att skrämma folk till vaccinering.

I början av september gick 400 läkare i Belgien ut med ett öppet brev och ifrågasatte staters, vårdinstitutioners och mediers agerande i denna uppblåsta och fabricerade coronakris. Här nedan presenteras slutet av brevet med några av mina kommentarer. Hela brevet översatt till svenska och något redigerat med mina kommentarer och brevförfattarnas referenser: här.

Mediernas roll och den officiella kommunikationsplanen

”Under de senaste månaderna tycks beslutsfattare hos tidningar, radio och TV nästan okritiskt stå bakom panelen av ”experter” och regering. Det är just media som bör vara kritiska och förhindra ensidig statlig kommunikation. Detta har lett till en offentlig kommunikation i våra nyhetsmedier, som är mer som propaganda än objektiv rapportering. Enligt vår mening är det journalistikens uppgift att föra nyheter så objektivt och neutralt som möjligt, som syftar till att finna sanningen och kritiskt kontrollera makten, med avvikande experter som också får ett forum där de kan uttrycka sig.

Denna uppfattning stöds av de journalistiska etikkoderna. [42] Den officiella historien om att en nedstängning var nödvändig, att detta var den enda möjliga lösningen, och att alla stod bakom denna nedstängning, gjorde det svårt för människor med en annan uppfattning, liksom experter, att uttrycka en annan åsikt. Alternativa uppfattningar ignorerades eller förlöjligades i medierna. (Amanda Sokolnickis förlöjligande rubrik var ”Hur självupptagen får man vara Jonas Gardell?”)

Vi har inte sett öppna debatter i media, där olika synsätt kunnat uttryckas.

Vi blev också förvånade över de många videor och artiklar av många vetenskapliga experter och myndigheter, som togs och fortfarande tas bort från sociala medier. Vi anser att detta inte passar in i en fri, demokratisk rättsstat, desto mer som den leder till tunnelseende. Denna politik har också en förlamande effekt och föder rädsla och oro i samhället. I detta sammanhang förkastar vi avsikten med censur av oliktänkande i Europeiska unionen! [43]

Det sätt på vilket Covid-19 har utmålats av politiker och media har inte heller gjort situationen något gott. Krigstermer är populära och krigiskt språk saknas inte. Medier har ofta nämnt ett “krig” mot en “osynlig fiende” som måste “besegras”. Användningen i medierna av fraser som “vårdhjältar i frontlinjen” och “coronaoffer” har ytterligare underblåst rädslan, liksom tanken att vi globalt har att göra med ett “mördarvirus”.

Det obevekliga bombardemanget med smittor, som släpptes lös på befolkningen dag efter dag, timme efter timme, utan att tolka dessa siffror, utan att jämföra dem med influensadödsfall under andra år, utan att jämföra dem med dödsfall av andra orsaker, har framkallat en verklig psykos av rädsla hos befolkningen. Detta är inte information, detta är manipulation. (SE masspsykos eller masshysteri)

Vi beklagar WHO:s roll i detta, som har krävt att den infodemic (dvs. alla avvikande åsikter från den officiella diskursen, inklusive av experter med olika åsikter) ska tystas av en aldrig tidigare skådad mediacensur.[43 44]

  • Vi uppmanar snarast medierna att ta sitt ansvar!
  • Vi kräver en öppen debatt där alla experter hörs.
  • Orimliga nödlagar kontra mänskliga rättigheter

Den allmänna principen om god förvaltning kräver proportionalitet i regeringsbesluten ska vägas upp mot bakgrund av de högre rättsliga normerna: all inblandning från regeringens sida måste följa de grundläggande rättigheterna såsom de skyddas i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Inblandning från offentliga myndigheter är endast tillåten i krissituationer. Med andra ord måste beslut som bryter mot lagar och regler stå i proportion till en absolut nödvändighet.

KOMMENTAR: det är inte längre regeringen som styr utan folkhälsomyndigheter dirigerade av WHO som är ökänd för korruption och som drivs av en stämplad terrorist.

De åtgärder som för närvarande vidtas bryter mot rätten till respekt för privat- och familjeliv, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och mötes- och föreningsfrihet, rätten till utbildning osv., och måste därför [dras tillbaka för att] följa de grundläggande rättigheterna såsom de skyddas av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).

Till exempel i enlighet med artikel 8.2 i Europakonventionen är ingrepp i rätten till privatliv och familjeliv tillåten endast om åtgärderna är nödvändiga med tanke på den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välbefinnande, skyddet för den allmänna ordningen och förhindrandet av brott, skyddet för hälsan eller skyddet av andras rättigheter och friheter, skall den regeltext som ingreppet grundar sig på vara tillräckligt tydlig, förutsebar och proportionerlig i förhållande till de eftersträvade målen. [45]

KOMMENTAR. Att polis går in och avbryter en privat kräftskiva där Danny Saucedo uppträder är ett brott!

Den påstådda pandemin om miljontals dödsfall ledde till [Utan fakta om faktiska omständigheter] till inrättandet av en nödsituation. Nu visar objektiva fakta på att det inte finns och har aldrig funnits en nödsituation. Covid-19 är inte ett kallt virus, men ett väl behandlingsbart tillstånd med en dödlighet jämförbar med säsongsinfluensan. Det finns med andra ord inte något oöverstigligt hinder för folkhälsan.

Det råder inget och har aldrig rått skäl för undantagstillstånd.

Däremot orsakar den nuvarande politiken enorma skador för samhället inom snart sagt alla områden. [Hälsa, jobb, relationer, ekonomi.]

Vi kräver en öppen diskussion om vad aktuella corona-åtgärder inneburit. Vi måste ta hänsyn till andra faktorer som påverkar hälsan hos hela befolkningen. Dessa inkluderar skador inom det psykosociala området (ökning av depression, ångest, självmord, våld inom familjen och barnmisshandel) [16] och ekonomisk skada.

Om vi tar hänsyn till denna ”oavsiktliga” skada står den nuvarande politiken inte alls i proportion och kan jämföras med den den ökända användningen av en slägga för att knäcka en nöt.

KOMMENTAR: Det finns skäl att anta en agenda bakom nedbrytande av samhället. Hela agerandet från början vittnar om en infernalisk plan.

”Vi finner det chockerande att regeringen åberopar hälsa som en orsak till den akuta nedstängningen!

Som läkare och sjukvårdspersonal kan vi, inför ett virus som, i fråga om dess skadlighet, dödlighet och överförbarhet, närmar sig den normala säsongsinfluensan, bara förkasta dessa ytterst oproportionerliga åtgärder.

Vi kräver därför ett omedelbart slut på alla åtgärder.
Vi ifrågasätter legitimiteten hos de nuvarande rådgivande experterna, som träffas bakom stängda dörrar.

Som en följd av ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ kräver vi en fördjupad granskning av WHO:s roll och eventuellt inflytande av intressekonflikter i denna organisation. Den stod också i centrum för kampen mot det som benämns “infodemic”. Detta är oacceptabelt för en demokratisk rättsstat. [43]

Spridande av detta brev

  • Vi vill offentligt vädja till våra yrkesorganisationer och andra omsorgstagare att yttra sig om de nuvarande åtgärderna.
  • Vi vill dra uppmärksamheten till och uppmana till en öppen diskussion i vilken vårdpersonal kan och vågar tala ut.
  • Aktuella riktlinjer utifrån rådande villkor gör mer skada än nytta.
  • Vi uppmanar politikerna att informera sig självständigt och kritiskt om tillgängliga bevis – bland annat från experter med olika åsikter, så länge det bygger på sund vetenskap – när de rullar ut en politik, med målet att främja optimal hälsa.

Med oro, hopp och i en personlig vädjan.

Undertecknat av 400 läkare och vårdpersonal i Belgien.

SLUTKOMMENTAR: Den som inte köper innehållet i läkarnas protest kan ju hävda att så många blivit sjuka och dött ibland i svåra plågor, dock inte nödvändigtvis av Covid19. Mänskligheten har varje år drabbats av upprepade virus och influensasmittor och så sent som 2018 mycket värre än 2020. Coronakrisen är ingen smittokris utan en kris för mänskliga fri- och rättigheter och det handlar om ett med dolda avsikter fabricerat virus som är patenterat av upphovsmännen som försäkrat sig om patent för test och vaccin. Var och en borde inse vad som ligger bakom och agera utifrån det. Här föreligger uppenbarligen en stor fara som tycks leda till totalitära polisstater. Diktatur och förslavning är något som mänskligheten alltid har bekämpat. Nu gäller det mer än någonsin att inse vad som pågår och återupprätta samhället och demokratin.

Börje Peratt

REFERENSER OCH KÄLLOR

Klicka på bild för att komma till det öppna brevet

Posted in: Hälsovård