Marit Paulsson vill ha in GMO i Sverige

Posted on 23 november, 2014

0


Emedan många hurrar för den nya linjen att avfärda GMO och motsätta sig EU´s rekommendationer menar Marit Paulsson att detta motstånd är tragiskt. (SR)

– Det är en tragedi och därmed avvisar man alla nya försök att klara de stora utmaningarna, man försöker att backa istället för att gå framåt . Det är logiskt från det gröna partiet. (Marit Paulsen)

Experterna på EU:s myndighet för Livsmedelssäkerhet EFSA, hade gett klartecken för de produkter som medlemsländerna röstade om. Det handlade om två genmodifierade bomullsprodukter och en genmodifierad rapsprodukt.

Marit Paulssons argument motsägs av forskning som visar att GMO får allvarliga och oåterkalleliga effekter på naturens gener.

En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige ska inte släppas ut i miljön.

”Användningen av GMO kan vara både till nytta och skada för den biologiska mångfalden beroende på vad som modifierats. Positiva effekter kan till exempel uppstå om en gröda gjorts resistent mot någon växtsjukdom, vilket i sin tur leder till att man kan använda mindre bekämpningsmedel. Negativa effekter kan till exempel uppstå om främmande gener kan sprida sig i naturen eller om andra organismer skadas. Innan fältförsök görs i Sverige eller en GMO godkänns i EU görs alltid en riskbedömning för att utesluta negativa effekter.”

Så långt allting gott och väl. Problemet är att vi aldrig vet konsekvenserna av hur vi manipulerar gener. GMO anses av många vara en tickande bomb för andra sorters arvsmassa i naturen.

Börje Peratt

Referenser
Naturvårdsverket Genetiskt modifierade organismer i Sverige

http://www.gmo.nu/ På den här webbplatsen hittar du information om lagstiftning kring genteknik och om ansvariga myndigheter.

Greenpeece

Hej då GMO! | Gräsrotsarbete för GMO-fria zoner i Sverige

GMO Free USA – Community | Facebook

10 Reasons to Avoid GMOs – Institute for Responsible

Posted in: GMO