Kontrollen över vår hälsa

Posted on 3 augusti, 2016

2


Hälsa är väl det vi anser viktigast av allt. Därför är också allt som påverkar hälsan angelägna områden.

Det finns olika sätt att se på hur och varför sjukdom utvecklas och hur den sedan ska behandlas. I många länder i världen finns fortfarande ett öppet synsätt på olika behandlingsmetoder och det finns i Sverige inskrivet rätten till en ”second opinion” och att få pröva olika vägar.

I början av 2000-talet fanns ett omvittnat stort intresse för att bygga en holistisk vårdapparat.

Landstingen öppna för alternativa metoder (Dagens medicin, 2002-04-04)
Vården släpper in naturmedicin (SvD 2004)

Massage, akupunktur, naturläkemedel och kiropraktik är olika former av behandlingar som blir allt vanligare. Intresset för komplementär medicin, även kallad alternativ medicin, har ökat de senaste åren.
… 49 procent av alla stockholmare … använde alternativ medicin. Cirka 77 procent tyckte att det var viktigt med ökad samverkan mellan traditionell och alternativ medicin.

På grund av en häxjakt mot alternativ har nu många hälsohem tvingats lägga ned. Ett sådant är Tallmogården som utsattes för Expressens angrepp och trots att det bevisligen hjälpt många patienter som remitterats dit av  läkare, så har det således tvingats lägga ned. Kampen mot komplementär vård har intensifierats i Sverige.

Ett exempel på det är Vidarkliniken som arbetar holistiskt för att hjälpa människan att återfå sin hälsa. Dagens Samhälle publicerade 2015 en artikel, ”Växande stöd för antroposofisk vård”. Men man är utsatt för en fiende som anstränger sig att släcka kliniken.

Vilka motverkar denna holistiska ambition?

Holistisk medicin kan uppfattas som ett hot mot den växande marknadsstyrda sjukvården och dess täta band med läkemedelsindustrin. Det står nu klart att Big Pharma länge drivit kampanj för att förstöra ryktet på dem som vill utveckla holistisk vård. Myndigheter, vars uppgift är att bistå vår hälsa, har istället blivit näst intill torpeder som verkar mot folkhälsan. Exempel på det var Smittskyddsinstitutets (Annika Linde) och Socialstyrelsens (Anders Tegnell) som kraftfullt promotade svininfluensavaccinet där också Sveriges Radio deltog i det elaka spelet. Det avslöjades också hur läkemedelsindustrin mutade sig fram för att styra WHO.

Forskningssabotage riktat mot alternativen
I strategin mot den fria vetenskapen ingår att attackera enskilda forskare och att utnyttja kontakter på myndigheter och institutioner som Karolinska Institutet, KI  där man lyckats hindra och mörka forskning. Ett exempel är hur Osherdonationen försnillades. Ett annat är att KI mörkade statistiskt säkerställd forskning.

Den korrupta läkemedelsindustrin

Boken ”Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare” [”Dödlig medicin och organiserad brottslighet, hur läkemedelsindustrin har korrumperat hälsovården”] av Peter C Gøtzsche recenserades i Läkartidningen 2015, ”Obekväm text om läkemedelsindustrins metoder”. Mycket starka namn ger en trovärdig skildring av hur illa det står till. Se källor längst ned.

GlaxoSmithKline (GSK), dömdes 2014 till 3 900 miljarder kr i böter i Kina för mutbrott. Man fördömdes av en internationell opinion för hur man drev svininfluensakampanjen genom att lura WHO och placera ut sina egna förvillande rådgivare. Vi vet alla konsekvenserna med omfattande neurologiska skador av ett oprövat vaccin. Vi fortsätter på vårt stora Men, att människor skadas, gynnar också industrin då tvingas dessa patienter till livslång medicinering med industrins produkter. Så hur Big Pharma än gör tjänar de pengar.

Mediaterror

Mediaterror är ett nytt begrepp som kan definieras som att man använder alla slags mediakanaler och nätet för att undergräva och sänka den utsedda fienden.

Det är en inkvisition av infernalisk art. Vi måste också vara klara över hur svensk media agerar här. Expressen och DN har under lång tid bedrivit en uppseendeväckande förföljelse av alternativ vars artiklar sedan sprids ned i andra media såsom ETC och Metro. Fram till helt nyligen kunde man undra över motiven till detta. Det visar sig att Bonnierkoncernen som äger dessa tidningar har satsat på läkemedelsindustrin.(Vem eller vad styr DN?)

Karin Pihl demoraliserad Expressenmedarbetare raljerar om Vidarkliniken iFår det vara ett glas moraljuice? Replik här: Karin Pihl, lydig papegoja i hexprocess mot Vidarkliniken.

Att Public Service, SR, SVT, Kunskapskanalen har varit en öppen dörr för denna mediaterrorism är mycket besvärande. Jag har beskrivit infiltration från VoF här: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning.

Föreningen ”Vetenskap & Folkbildning” (VoF) utgör idag en särskild mediaterrorism till stöd för läkemedelsindustrin och mot alternativen. Kännetecknande är den militärisk liknande strategin och försvaret för vaccinindustrin och det rabiata hatet mot särskilt homeopati men också en utstuderad fientlighet mot allt som benämns naturmedicin.

VoF har förgreningar inom Vetenskapsakademin, media, myndigheter och institutioner och utgör en synnerligen destruktiv kraft mot alla alternativa hälsobefrämjande vägar och sådan forskning.

Dan Larhammar (VoF) kom att bli en av de centrala ledarna i personförföljelser av enskilda individer i en ambition att förstöra deras liv och karriär bland dem Sanna Ehdin (Den självläkande människan) och kostdoktorn Annika Dahlqvist som slog larm om svininfluensavaccinet.

Tidningen Expressen har blivit Larhammars mest extrema vapen. Nättidningen hEXPRocESSEN är en replik som publicerar en slags antiversion av EXPRESSEN.

hexprocessen-brinnDan Larhammar har drivit en kampanj för att svensk riksdag ska rösta på ett sätt som kan ta knäcken på Vidarkliniken. Larhammar har också arrangerat en föreläsning inför riksdagens folkvalda för att attackera alternativ, i detta fall homeopati ett område som han inte har praktisk kunskap om. Larhammar har inte vårdat en enda patient vare sig med skolmedicin eller alternativ ändå tar han sig ständigt plats i media för att uttala sig i sådana frågor. I bakgrunden applåderar Bonnierkoncernens ledning. Larhammar och bihang flydde dock riksdagsevenemanget efter att ha blivit utsatt för motstånd av allt för svåra frågor.

Samtidigt pågår ett undergrävande av alternativen genom kraftigt förhöjda avgifter för att få tillstånd att sälja naturmedicin. Se PDF

Dr Enby utsatt för en klassisk sammansvärjning

2005 initierade Dan Larhammar (VoF) ett organiserat mediedrev mot läkaren Erik Enby där  myndigheter, media och polis gaddades samman för att bestraffa Enby och se till att han blev av med sin läkarlegitimation.

Larhammar har under 10 år lyckats bedriva en ren häxprocess som resulterat i att Enby förlorat sin läkarlegitimation och när Enby bad om att återfå legitimationen 2013 orsakade Larhammar genom denna sammansvärjning ytterligare en attack mot Enby för att få honom åtalad och kastad i fängelse. Fakta visar att Enby utsatts för ett omfattande justitiemord. Detta är åskådliggjort i långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. (Facebook).

Dr. Enby har behandlat ca 35 000 patienter där flertalet har fått hjälp, även patienter som sjukvården gett upp hoppet om och där samma sjukvård ansett att patienten inte har många månader kvar att leva. Flera sådana patienter har fått ett långt friskt liv efter Enbys behandling.

Miljarder satsas för att påverka svenska läkare

Ovanstående länk till faktaspäckade artikel i SvD visar hur läkemedelsindustrin bedriver en intensiv påverkan på sjukvården och dess personal för att de ska inta ett begränsande synsätt.

De internationella läkemedelsbolagen lägger varje år ned miljarder kronor på att påverka läkare och säkra lanseringen av nyare och dyrare mediciner. SvD granskar i en artikelserie det dolda nätverket mellan läkemedelsindustrin, läkarna, forskarna och patientorganisationerna. Läkemedelsföretagen satsar numera mer på marknadsföring och administration än på forskning.

Läkare är således utsatta för en aggressiv marknadsföring för att bli lojala med läkemedelsindustrins produkter. Patienters sjukdomar behandlas sedan med dyra läkemedel istället för genom andra möjliga insatser med naturmedel och alternativa metoder. När sjukvården inte anser sig kunna göra mer för en patient ger man upp och den sjuke blir ett ”hopplöst fall”. Det som kan återstå är smärtlindringstabletter som kan vara destruktiva för kroppens förmåga att hela sig själv. Så läkemedelsindustrin tjänar pengar på att du är sjuk och att du lider. Därför utgör personer som Enby ett hot som man vill eliminera.

NBC bekräftar att holistisk läkare mördats

I USA kunde vi för något år sedan läsa om att holistiska läkare blev mördade. Och det påstås vara en komplott.

Länkar till sådana sidor har belagts med ”spärrar” som för att tala om att du inte ska lita på dem. Det finns utan tvivel tveksamheter kring detta. Få av dessa fall har blivit uppklarade och de påstås ha tagit livet av sig själva. Holistic Doctor Death Series: Over 50 Dead on 1 Year Anniversary, but what’s being done?

Kendrick Johnson är en undersökande journalist som inte avfärdar konspirationsteorier snarare tvärtom men som granskar sådana ämnen på ett vetenskapligt sätt och det visar att alla påståenden inte håller för granskningen. Se gärna hans analys på BrainScratch GeekenDorx. Han avfärdar inte helt påståenden om mord men överlåter till tittaren att göra sin analys. Dock står det mer eller mindre klart att vissa av dessa holistiska doktorer som påstås ha gjort självmord högst sannolikt är mördade. Av vem/vilka och motiven kan vi dock inte säkerställa.

En holistisk vård

Det finns många vetenskapliga studier som bekräftar intresset för och en önskan om holistisk och patientcentrerad vård.

För att detta inte ska bromsas behöver vi frigöra oss från EU, från den svenska inkvisitionen och mediaterrorn och inse att det går inte att föra en dialog med mediaterrorister. Denna fiende ska identifieras och om möjligt förminskas till obetydlighet. Köp inte deras tidningar, läs inte deras forum. Om nödvändigt beskriv och avslöja dem.

Har Big Pharma någon makt att påverka EU?

Läkemedelsindustrin vill förbjuda alla läkeörter. EU har infört stränga regler och lagar mot naturlig kost och mot naturmedicin vilket får allvarliga konsekvenser för alternativen.
Strategin är att bestraffa läkare och vårdinrättningar som kompletterar skolmedicin med integrativa metoder. Metoder som visat sig framgångsrika men som missgynnar läkemedelsindustrins produkter. Konsekvenserna ser vi då EU reglerar och lagstiftar så att det missgynnar alternativ och stärker Big Pharma. Big Pharma and the EU: an unhealthy state of affairs (The Telegraph)

Politiskt nytänkande

Solveig Zander C skrev 2012 en motion om att Uppdra till landstingen att arbeta mer holistisk.

Licensierade komplementärmedicinskt utbildade terapeuter har idag minst lika omfattande och i vissa fall t.o.m. mer kunskap än legitimerade sköterskor eller sjukgymnaster. Därför bör deras kompetens tas tillvara och deras rättigheter likställas med legitimerad personal inom vården.

Vi behöver en holistisk vård är en artikel i HelaHälsingland (2014) undertecknad av KD politiker.

När MP:s förtroende sjunker, tycker många att det krävs något nytt. Olika politiska initiativ har också tagits som: Enhet, Hälsopartiet, Sjukvårdspartiet (osäker på deras inställning till holistisk vård). I Danmark startade Alternativet. Märk väl Sverige är inte längre en suverän stat utan ett EU -protektorat. Men en förändring kan endast ske via politiken. EU är komprometterad och gör oss beroende av GMO och läkemedelsindustrins produkter. Mot denna bakgrund är det politiska läget prekärt.

Börje Peratt

1) Är alternativ medicin i fara? LÄNK
2) Tidningen ETC i maskopi med VoF mot alternativmedicin LÄNK
3) ETC avslöjat – bad om att få debattartikeln mot alternativmedicin från VoF LÄNK
4) ETC refuserade denna replik till Vetenskap & Folkbildning som angrep alternativmedicinen LÄNK
5) Studie: 18 av 20 av världens största läkemedelsföretag involverade i brottslighet Newsvoice LÄNK
6) Läkemedelsbolag lurade till sig över en halv miljard i Sverige NewsDesk LÄNK
7) Läkemedelsbolag GSK i gigantisk muthärva Peratt Debatt LÄNK
8) Lyxfestar – för miljoner, Skattebetalarna får stå för läkarnas resor Aftonbladet LÄNK
9) Efter 30 år i Big Pharma fick han nog – berättar allt om bedrägerierna. John Virapen LÄNK
10) Osher Centrum misstänks försnilla donation på 43 miljoner LÄNK
11) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI LÄNK
12) Osher Centrum Vetapedia
13) Codex Alimentarius – Ian R Crane
14) Gardasil kan vara världens största läkemedelsbedrägeri.

Bernard Dalbergue ställer prognosen att med tiden kommer bevisen att ackumuleras och göra det klart bortom alla tvivel att Gardasil ger inget skydd överhuvudtaget mot livsmodershalscancer utan istället är mycket skadligt och till och med dödligt. Dalbergue slår fast att Gardasil enbart syftar till att skapa profit.

15) https://fethalsa.wordpress.com/tag/borje-peratt/
16) https://borjeperatt.wordpress.com/
17) http://blogg.karinbjorkegrenjones.se/tag/borje-peratt/